Consell rector

Atribucions i actes del Consell Rector

Consell Rector

Composició del Consell Rector de l’Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social del Excm. Ajuntament d’Alacant.

Presidenta

 • Dª. Sonia Tirado González – Grupo Compromís

Vicepresidenta

 • Dª. Eva Montesinos Más – Grupo Socialista

Vocales

 • D. Daniel Simón Plá – Guanyar Alacant
 • Dª. Marisol Moreno Martínez – Guanyar Alacant
 • D. Carlos Giménez Bertomeu – Grupo Socialista
 • D. Carlos Castillo Márquez – Grupo Popular
 • D. Luis Barcala Sierra – Grupo Popular
 • Dª Yaneth Giraldo Jiménez – Grupo Ciudadanos
 • D. Cristobal Valdés Giménez – Coepa
 • D. Francisco Gómez Andréu – Coepa
 • Dª. Yaissel Sánchez Orta – U.G.T.
 • D. José María Ruiz Olmos – CC.OO.

Secretario

 • D. Germán Pascual Ruiz-Valdepeñas

Atribucions del Consell

Corresponen al Consell Rector les atribucions establertes en l’article 14 dels seus Estatuts:

 • Aprovar el projecte del pressupost i les seues modificacions i elevar-lo a la aprovació de l’òrgan municipal competent.
 • Aprovar el projecte dels comptes anuals i sotmetre’ls a l’aprovació de l’òrgan municipal competent.
 • Aprovar l’inventari anual de bens, donant compte a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament.
 • Aprovar el Reglament de règim interior i les seues modificacions.
 • Aprovar el projecte de la plantilla de personal i les seues modificacions i elevar-los a l’aprovació definitiva de l’òrgan municipal competent.
 • Aprovar el projecte de la relació de llocs de treball i les seues modificacions i elevar-los a l’aprovació definitiva de l’òrgan municipal competent.
 • Aprovar els convenis col·lectius, elevant-lo, en el seu cas, a l’òrgan municipal competent per a la seua aprovació definitiva.
 • La revisió d’ofici dels seus propis actes.

 • La modificació del domicili social.
 • Aprovar, a proposta del President, l’estructura organitzativa de l’Agència Local.
 • Aprovar les propostes de projectes d’ordenances reguladores de taxes i preus públics.
 • L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa jurídica en les matèries de la seua competència.
 • Ser informat dels plans i programes d’actuació que aprove el President.
 • Ser informat dels avantprojectes de modificació dels estatuts que tramite la Junta de Govern de l’Ajuntament.
 • Les demés que expressament li siguen delegades.
 • Altres funcions que li atribuïren aquests Estatuts i les que expressament li puga atribuir la normativa vigent.

El Consell Rector comptarà amb un secretari que serà el titular de l’òrgan de recolzament dintre de la Junta de Govern de l’Ajuntament, que podrà delegar les seues funcions en un funcionari del propi organisme o de l’ajuntament.

Actes del Consell Rector