Avis Legal

La web www.impulsalicante.es és un domini en Internet la titularitat de la qual pertany a l’Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social del Excm. Ajuntament d’Alacant, C.I.F. núm. P-0300039-E, i amb domicili a efectes de notificacions en C/ Jorge Juan núm. 21, 2n, C.P. 03002 d’Alacant.

Els continguts, la organització i la elecció d’enllaços interessants, així com la resta d’aplicacions o utilitats derivades de la pàgina web www.impulsalicante.es, han sigut seleccionats i coordinats per l’Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social del Excm. Ajuntament d’Alacant.

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts d’aquesta pàgina web, sense el consentiment previ, exprés i per escrit de l’Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social del Excm. Ajuntament d’Alacant.

La informació continguda en aquesta web ha sigut elaborada i és propietat de l’Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social del Excm. Ajuntament d’Alacant

En caso de dubte o suggeriment, pot dirigir-se a la següent direcció: C/ Jorge Juan núm. 21, 2n, C.P. 03002 d’Alacant.

Aquesta direcció de contacte té caràcter merament informatiu, sense que, en cap cas, puga derivar-se de la contestació cap efecte jurídic vinculant.